Recenzja książki Marka Kazimierza Barańskiego „Historia Polski Średniowiecznej”

hpEpoka średniowiecza to nie tylko dla naszego kraju początki jego istnienia, ale przede wszystkim okres, w którym Królestwo Polskie ze średniego państwa stawało się potęgą gospodarczą, militarną i polityczną. Panowanie Kazimierza Wielkiego i dynastii Jagiellonów począwszy od Władysława Jagiełły to przełomowy okres dla naszego państwa. Ostatni z Piastów na tronie Polski najpierw podźwignął ją z okresu rozbicia dzielnicowego, a jego następcy z nowej linii dynastycznej rozpoczęli marsz ku potędze, której apogeum przypadło na połowę XVI wieku.

Od panowania Mieszka I aż do Kazimierza Jagiellończyka, przez ponad pięćset lat, Królestwo Polskie przeżywało rozkwit, upadek i ponownie rozwój, który przyniósł w XVI wieku dla naszego kraju apogeum potęgi, jaką przeżywała Polska. Te pięćset lat w dokładny, choć skrótowy sposób opisał Marek Barański. Począwszy od powstania Państwa Polskiego przez rozbicie dzielnicowe, zjednoczenie kraju aż po rządy dynastii Jagiellonów i unię polsko-litewską, autor stara się odtworzyć najważniejsze wydarzenia tamtych czasów.

Autor publikacji poświęconej dziejom Polski w średniowieczu skupia się w niej wyłącznie na sprawach politycznych i gospodarczych. Mimo to niektóre z wydarzeń są zbyt ogólnikowe potraktowane, brakuje tutaj zarówno sfery kulturalnej, religijnej czy odniesień do ówczesnego podziału społecznego w średniowieczu. W porównaniu z innymi publikacjami poświęconymi temu zagadnieniu, jak np. Stanisława Szczura, praca Barańskiego stanowi niejako skrótowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń początków państwa polskiego.

W pracy Barańskiego z pewnością brakuje map, które mogłyby przybliżyć czytelnikowi obraz granic, w jakich tworzyło i rozwijało się Królestwo Polskie. Także kwestia rozbicia dzielnicowego została potraktowana przez autora nieco skrótowo. Autor jednak już we wstępie podkreśla, że jego publikacja to tylko zarys historii politycznej Polski z uwzględnieniem spraw gospodarczych i społecznych. Dla mnie, jako zawodowego historyka publikacja Barańskiego nie wyczerpuje wszystkich faktów, jakie można byłoby w niej umieścić. Publikacja z pewnością jest dobrą pozycją dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i maturzystów, którzy znajdą tutaj wszystkie potrzebne informacje dotyczące kwestii politycznych i gospodarczych w Królestwie Polskim.

Atutem publikacji polskiego historyka są niewątpliwie trafne oceny. Jedną z nich jest podsumowanie okresu dziejów Polski w XVI wieku:

„Należy jednak pamiętać, że fundamenty Polski budowali Piastowie wraz ze swymi anonimowymi często współpracownikami. Następnie wpływający na losy kraju, polscy politycy, opierając się na osiągnięciach swych poprzedników, zdołali pchnąć Polskę na tory wiodące ku potędze, a królowie z dynastii Jagiellonów potrafili twórczo wykorzystać panujące wówczas tendencje i rozwinąć je z pożytkiem dla kraju i społeczeństwa”

Marek Kazimierz Barański – dr hab. profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się historią średniowiecza Europy Środkowej. Do jego publikacji należą: „Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki”, „Mieszko I i Bolesław Chrobry” czy „Dynastia Piastów w Polsce”.

Autor: Markek Kazimierz Barański;
Tytuł: „Historia Polski Średniowiecznej”’
Wydawca: Wydawnictwo Zysk i S-ka;
Miejsce i rok wydania: Poznań 2012;
Liczba stron: 298;
Cena: 43,50 zł;
Więcej tutaj

Polecam!!!

Tomasz Sanecki;
Bytom, 15 września 2014 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.